Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico de España, informámoslle que esta páxina web é propiedade do Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR en diante, CETMAR, con domicilio en C/Eduardo Cabello s/n Vigo-Pontevedra , con CIF G36885853, inscrita no rexistro de Fundacións de Galicia co número 2001/15 quere dar a coñecer, mediante o presente texto, cales son os criterios e regras que segue respecto da utilización dos datos persoais que calquera usuario, libre e voluntariamente, facilite a través da súa páxina web corporativa, en www.cetmar.org. Para calquera consulta, pódenos contactar por e-mail: info@cetmar.org ou no teléfono +34 986 247 047.

A web www.cetmar.org, en diante web, réxese pola normativa exclusivamente aplicable en España, quedando sometida a ela, tanto nacionais como estranxeiros que utilicen esta web.

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e Real Decreto 1720/2007 (RLOPD) de desenvolvemento do LOPD, informámoslle que o envío referido dos datos persoais constitúe o consentimento expreso ao tratamento dos mesmos, aínda que de carácter revocable e sen efectos retroactivos.

Así mesmo, informámoslle que todos os nosos ficheiros atópanse legalmente inscritos no Rexistro Xeral de Datos Persoais da Axencia Española de Protección de Datos, así como que para salvagardar a seguridade dos seus datos persoais aplicaranse as medidas de seguridade técnicas e organizativas esixidas no RLOPD.

Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable para o efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a CETMAR, Responsable do Ficheiro, á dirección: C/Eduardo Cabello s/n, Vigo – Pontevedra. Este servizo non terá custo algún para o solicitante.

Os datos obtidos por CETMAR a través dos formularios existentes na súa web, www.cetmar.org, serán incorporados a un ficheiro automatizado de datos e serán obxecto de tratamento. Este ficheiro automatizado de datos é propiedade de CETMAR.

A finalidade da recollida e tratamento dos datos é a de realizar unha correcta xestión e prestación dos servizos ofrecidos por CETMAR.

O enchemento de formularios ou envío de correos electrónicos ou outras comunicacións a www.cetmar.org, implica o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus datos de carácter persoal por parte de CETMAR.

Os datos persoais proporcionados a CETMAR a través da súa páxina web, www.cetmar.org,non serán cedidos a ningunha empresa, e só serán utilizados para dar cumprimento ás obrigacións contractuais establecidas cos seus clientes e provedores.

Todas as imaxes, marcas, abreviaturas, etc. pertencen aos seus respectivos donos e nós soamente facemos uso delas en calidade de cita e/ou como expresión da actualidade, tal e como autorizan o Art. 32 e 33 LPI.

O portal de CETMAR informa que o deseño, as fontes e as xanelas expostas neste sitio web quedan sometidos aos dereitos de autor e baixo Copyright, reservándose por tal virtude todos os dereitos e prohibíndose a súa reprodución total ou parcial.

A finalidade principal da LSSI suxire un ficheiro informatizado de tratamento de datos persoais a nivel da Rede en España, que a Lei orgánica de Protección de datos no Titulo IV, capítulo I define como Ficheiros de Titularidade pública, posto que se trata dun ficheiro informatizado de datos persoais a nivel da rede que así mesmo debería estar controlado pola Axencia de protección de Datos de España, ente independente da Administración.

Expostos os puntos e para cumprir cos requisitos da LSSI e sen ánimo de entorpecer a aplicación da devandita lei, o webmaster desta web enviará a información dos seus datos persoais a toda persoa ou ente que teña un interese directo e licito desenvolvendo o Art. 4.1 da Lei de protección de datos. Os datos de carácter persoal só se poderán recoller para o seu tratamento, así como sometelos ao devandito tratamento, cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obtiveron. Para iso pode solicitalo previa exposición de motivos a info@cetmar.org. O webmaster desta web trata así de evitar a utilización non autorizada dos seus datos persoais por terceiras persoas amparándose na Lei de protección de datos, e desexa cumprir coas obrigacións da LSSI.

Cando un usuario accede á páxina web de CETMAR, o computador onde se atopa aloxada dita páxina web recoñece automaticamente a dirección IP que ten asignada o computador que realiza a conexión, o día e a hora á que entrou, o día e a hora á que abandonou a conexión, e por que partes da páxina web navegou. É necesario que o computador onde se atopa aloxada páxina web de CETMAR coñeza estes datos do computador do usuario porque ten que poder comunicarse con el para enviarlle datos solicitados polo usuario a través do navegador e que este poida velos na súa pantalla. Non é posible que desta forma CETMAR poida coñecer os datos persoais do usuario por exemplo o seu nome, dirección, teléfono, etc. se non foi o propio usuario quen os o que os proporcionou.

Para calquera consulta diríjase a info@cetmar.org

Os comentarios est