Transparencia

En cumprimento da Lei 19/2013, 9 de diciembre, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e da Ley 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e para os efectos da súa difusión na Internet.

Seguindo os principios recollidos nesta lei, Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR, pon a disposición dos cidadáns, nas seguintes ligazóns, os contidos relativos a:

Os comentarios est